Privacybeleid

U bent hier: Home » Privacybeleid

 

Privacybeleid

Christelijke Muziekvereniging Excelsior Nieuwe Pekela hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

♪jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

♪verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

♪vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

♪passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

♪geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

♪op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Excelsior zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 

♪Welke gegevens vragen we:

Naam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, ingangsdatum lidmaatschap, of je al eerder een instrument hebt bespeeld en welke.

♪Wat doen we ermee:

De contributie hangt af van jouw leeftijd, daarom vragen we jouw geboortedatum. We willen je kunnen bereiken als het nodig is in het belang van de vereniging. We informeren jou over activiteiten per e-mail. We willen weten hoe lang je muzikant bent, omdat jubilarissen een speldje krijgen.

♪Waar bewaren we de gegevens:

Bestuursleden bewaren gegevens in een beveiligde omgeving.

♪Hoe lang bewaren we jouw gegevens:

We bewaren jouw gegevens zolang je lid bent van de vereniging, daarna worden gegevens vernietigd.

♪Verstrekken van gegevens aan derden:
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij we van jou hiervoor toestemming hebben gekregen of als het wettelijk verplicht en toegestaan is.

Partijen aan wie we wel gegevens verstrekken, hebben we een verwerkersovereenkomst mee.

♪We publiceren regelmatig foto’s en bewegende beelden op bijvoorbeeld facebook of andere sociale media voor reclamedoeleinden.

 

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons bestuur. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens Christelijke Muziekvereniging Excelsior Nieuwe Pekela:
www.excelsiornieuwepekela.nl
excelsiornieuwepekela@gmail.com
presentieexcelsior@gmail.com (alleen voor afmeldingen van repetities)